ផលិតផលក្រោមការបញ្ជាក់ MFM

  • Stand Type Wireless Charger With MFM Certified SW14 (Planning)

    ឧបករណ៍សាកឥតខ្សែប្រភេទ Stand Type ជាមួយ MFM Certified SW14 (Planning)

    ស្ថានីយឆ្នាំងសាកឥតខ្សែ 2-in-1 នេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិកម្រិតខ្ពស់បំផុត។បំពាក់ដោយមុខងារផ្សេងៗដូចជា ចរន្តលើស ចរន្តលើស វ៉ុលលើស កំដៅលើស។ល។ និងមុខងារគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព បិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណរូបធាតុខាងក្រៅ និងលោហៈធាតុជាដើម ដូច្នេះអ្នកអាចទទួលបានបទពិសោធន៍សាកឥតខ្សែដោយសន្តិភាពនៃចិត្ត។