ផលិតផលមានវិញ្ញាបនបត្រ MFM

  • ឆ្នាំងសាកឥតខ្សែ MFM Certified MW01

    ឆ្នាំងសាកឥតខ្សែ MFM Certified MW01

    វាជាការសាកឥតខ្សែមេដែក 15W ។មានការការពារច្រើនឧទាហរណ៍ ការការពារលើសចរន្ត ការការពារលើសវ៉ុល ការការពារលើសសីតុណ្ហភាព និងមុខងាររាវរករាងកាយបរទេស វាអាចការពារការខូចខាតថ្មឧបករណ៍ពីការសាកថ្មលើស។