តើខ្ញុំអាចសាកថ្មទូរស័ព្ទហើយមើលម៉ោងតែមួយបានទេ?

នេះអាស្រ័យលើឆ្នាំងសាក។ ខ្លះមានបន្ទះពីរឬបីសម្រាប់ឧបករណ៍ច្រើនប៉ុន្តែភាគច្រើនមានតែមួយហើយអាចសាកបានតែទូរស័ព្ទតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលតែមួយ។ យើងមានឧបករណ៍ 2 in 1 និង 3 in 1 ដើម្បីសាកទូរស័ព្ទនាឡិកានិងកាសស្តាប់ត្រចៀក TWS ក្នុងពេលតែមួយ។


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១៣-២០-២០២១